Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã truy cập website Tapilu.org! Các điều khoản sử dụng và điều kiện trên trang web này sẽ quản lý và quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website Tả Pí Lù tại Tapilu.org.

Các điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ đến việc bạn sử dụng và truy cập website. Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Tapilu.org, bạn đã chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng được viết dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, chính sách nào của Tapilu.org hoặc không có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin hãy dừng việc truy cập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của website ngay lập tức.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài các nội dung mà bạn sở hữu (nội dung này hoặc đã được Tapilu.org xin phép bạn để đưa vào website, hoặc bạn đã lựa chọn cung cấp cho chúng tôi. Lúc này, bạn và Tapilu.org đồng sở hữu tất cả các quyền với tài sản trí tuệ đó trên web), bạn chỉ được phép xem nội dung có trên trang web này.

Bạn không được tải về, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tái xuất bản, hiển thị công khai hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có sẵn trên website Tapilu.org.

3. Những điều ngiêm cấm

Bạn bị nghiêm cấm làm tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kỳ nội dung của website trên bất kỳ phương tiện nào;
  • bán, cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ nội dung của website;
  • công khai thực hiện và / hoặc hiển thị bất kỳ nội dung nào của website;
  • sử dụng website này theo bất kỳ cách nào hoặc có thể gây tổn hại cho web;
  • sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào mà tác động đến người dùng truy cập vào website này;
  • sử dụng website này trái với luật pháp và quy định hiện hành, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hại cho website hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác, thu thập, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Tapilu.org;
  • sử dụng website này để tham gia vào bất kỳ các quảng cáo hoặc tiếp thị nào khác.

Bạn sẽ bị hạn chế không được truy cập vào một số mục của website và Tapilu.org có thể tiếp tục hạn chế quyền truy cập của bạn vào bất kỳ mục nào của website này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn dùng cho website này đều được bảo mật và bạn cũng phải bảo mật chúng. Tapilu.org có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Tapilu.org, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

4. Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản sử dụng của Tapilu.org, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Bằng cách hiển thị “Nội dung của bạn”, bạn đã cấp cho Tapilu.org giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang, có thể cấp phép để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung này phải là của riêng bạn và không được xâm phạm bất kỳ bản quyền của bên thứ ba nào. Tapilu.org có quyền xóa bất kỳ nội dung này khỏi trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5. Trách nhiệm pháp lý

Bạn không được sử dụng thương hiệu Tapilu.org, mà không có sự cho phép trước của Tapilu.org. Trong mọi trường hợp, Tapilu.org và thành viên của nhóm sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì phát sinh từ /theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng website này, cho dù đó là hợp đồng. Tapilu.org, bao gồm các thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt nào phát sinh từ / theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng website này.

6. Sự thay đổi của các điều khoản

Tapilu.org được phép sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng website này, bạn sẽ phải tìm hiểu các Điều khoản này một cách thường xuyên.

7. Chuyển nhượng

Tapilu.org được phép chuyển nhượng, chuyển giao và ký hợp đồng phụ về quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không có bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký bất cứ hợp đồng phụ về quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

error: Content is protected !!